vrijdag 23 maart 2018

Special Folded Card

Hello everyone! I’m popping in today to share a new interactive Friday post for Newton’s Nook Design. In this post I will show you how I created card that has two hidden scenes and that build up a little suspense in the sentiments while opening the card.                * Hallo iedereen! Ik kom hier piepen om een  ​​nieuwe interactieve vrijdagpost te delen voor Newton's Nook Design. In dit bericht laat ik je zien hoe ik een kaart heb gemaakt met twee verborgen scènes en de kaart bouwt een beetje spanning op in de tekst als je het kaartje opent.


 First things first, below I will tell you step by step how I created the card base.                * Eerst wil ik jullie hieronder stap voor stap vertellen hoe ik de basis van de kaart heb gemaakt.


1. For this card we’ll be using a square card base. One side you cut off the half of it.                * 1. Voor deze kaart gebruiken we een vierkante kaartbasissen. Aan één kant heb ik de helft afgesneden.

2. The next step is to make three flaps with the same measurements and an extra stroke so you can glue the flap on your card. After cutting the paper I folded the sides with my bone folder.                * 2. In volgende stap maak je drie flappen met dezelfde afmetingen met een extra vouw/lijm strook, zodat je de flap op je kaart kunt lijmen. Na het snijden van het papier vouwde ik de zijkanten met mijn bonefolder

3. Glue down the three extra flaps on the rest of the sides.                * 3. Kleef de drie extra flappen op de rest van de zijkanten vast.

4. Let the fun begin and decorate your flaps. On my card you will see I created three scenes, but of course you can put on every flap something different.                * 4. Laat het plezier beginnen en versier je flappen. Op mijn kaart zie je dat ik drie scènes heb gemaakt, maar je kunt natuurlijk op elke afzonderlijke flap iets anders zetten.


The background was made with distress ink (Mermaid Lagoon, Peacock Feathers, Cracked Pistachio and Tumbled Glass), stencils and texture paste. The texture paste gives it thickness and dimension, but not too much. I tried to keep it flat for sending te card later.                * De achtergrond is gemaakt met distress-inkt (Mermaid Lagoon, Peacock Feathers, Cracked Pistachio en Tumbled Glass), sjablonen en texture paste. De texture paste geeft dikte en dimensie, maar niet te veel. Ik probeerde de kaart zo plat mogelijk te houden om later ze later te kunnen versturen.


As you can see the message builds up.                * Zoals je kunt zien, bouwt de boodschap zich op.


I would love to hear your idea on this card design and I'm super curious if have a specific interactive card idea that you want to see.
Let me know in the comments.               * Ik zou graag jouw idee horen over dit kaartontwerp en ik ben super nieuwsgierig als je meer interactieve kaart ideeën hebt. Laat het zeker weten in de commentaren.
http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-cake/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-cake-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-easter-basket/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-easter-basket-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/love-bites/ http://www.newtonsnookdesigns.com/love-bites-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birthday-balloons/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birthday-balloons-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-christmas-cuddles/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-christmas-cuddles-die-set/
http://www.newtonsnookdesigns.com/birthday-essentials/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pawprints-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cloudy-sky-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/confetti-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/
  http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=11582   

maandag 19 maart 2018

Much Love

Hello creative friends, today I show you a love card made with Els Brigé stamps.                * Hallo creatievelingen, vandaag toon ik jullie een liefdes kaartje gemaakt met de Els Brigé stamps.
As you can see, I took the “Knuffelkonijn” stamp & die set to my desk again. I colored the bunnies with Copic Markers. To get more movement in the bunnies I color the animals darker in the contours of their body. To symbolize the hair, I put dots on their bodies.                * Zoals je kan zien haalde ik weer de “Knuffelkonijn” stempel- & stans set boven.  Ik kleurde de konijnen in met Copic Markers. Om meer vorm in de konijntjes te krijgen kleur ik de beestjes in de contouren van hun lichaam donkerder. Om de vacht te symboliseren zette ik puntjes op hun lichaam.


Personally, I always like to mix stamps; this allows you to use your stamps more. I found the words from the " Warme Wensen" stamp set perfectly match the couple (‘liefde’ = love in Dutch). The fact that you can cut out the word love with the die set, it gives something extra to your card.                * Persoonlijk vind ik het altijd fijn om stempels te mixen; dit zorgt voor meer gebruik van je stempels. Ik vond de woorden van de “Warme Wensen” stempel set perfect passen bij het koppeltje. Het feit dat je het woord liefde kan uitsnijden met de stans set, het geeft iets extra aan je kaart.

 
As the last item, I used the trio of hearts from the “Knuffelkonijn” set. The hearts were given a red color, glitter and glossy accents. The three hearts give your eyes direction and make the card a whole.
                * Het laatste item, gebruikte ik de trio van hartjes van de “Knuffelkonijn” set. De hartjes kregen een rode kleur, glitter en glossy accents. De drie harten geven je ogen richting en maakt een geheel van de kaart.
 

Have a great day and see you next time!
                * Een fijne dag en tot de volgende keer!

https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen/?v=d3dcf429c679

   http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-make-background/

donderdag 15 maart 2018

NND Release: Day 4

We've reached the final day of our Newton's Nook Design release week. Today we focus on the messages on our cards.                * We hebben onze laatste dag van de Newton Nook Design-release week bereikt. Vandaag concentreren we ons op de tekst van onze kaarten.


Below you can see the word set "Birthday Essentials", that is part of this release. Be sure to read the end of this post to know how you can win this set.                * Hieronder zie je de woorden set "Birthday Essentials", dat deel uitmaakt van deze release instellen. Lees het einde van dit bericht om te weten hoe je deze set misschien kan winnen.
 
Of course I find this set super convenient for all party and birthday cards. The balloon girl from the "Holding Happiness" (which was shown this Monday) fits perfectly with this set. I colored her with my Zig Markers. Afterwards I made my background with glitter paper and distress ink (Picked Raspberry, Mermaid Lagoon, Blueprint Sketch and Cracked Pistachio).                * Deze set vind ik natuurlijk super handig voor alle feest- en verjaardagskaarten. Het ballonnen meisje van de "Holding Happiness" (die deze maandag getoond werd) past perfect hierbij. Ik kleurde ze in met mijn Zig Markers. Achteraf maakte ik mijn achtergrond met glitter papier en distress ink (Picked Raspberry, Mermaid Lagoon, Blueprint Sketch en Cracked Pistachio).


Due to lack of time I could only make one card with this set, but I will definitely use it in my next interactive card series (next Friday).                 * Wegens tijdsgebrek kon ik maar één kaartje maken met deze set, maar ik zal deze zeker opnieuw gebruiken in mijn volgende interactieve kaartjes serie (volgende week vrijdag).

 
Would you like to win the “Birthday Essentials” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday March 15th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, March 16th.                * Wil je de “Birthday Essentials” stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 16 maart 2 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 16 maart bekend gemaakt op de NND blogpost.
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana